Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • “Punctul forte al STOICA & Asociaţii îl constituie acordarea de asistență juridică şi reprezentare clienţilor în cazurile litigioase din domeniul dreptului imobiliar. Cristiana Stoica şi Valeriu Stoica conduc echipa, care a acordat asistență Băncii Mondiale şi ANCPI în evaluarea cadrului juridic şi instituțional cu privire la înregistrarea proprietăţilor imobiliare în România.”

  Legal 500, ediţia 2015

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Drept civil

Avocaţii de la STOICA & Asociații se bucură de o excelentă reputaţie în practica dreptului civil, întemeiată pe succesele înregistrate în cele mai complexe cauze şi confirmată de prezenţa constantă la primul nivel valoric în ghidurile internaţionale de avocaţi.

STOICA & Asociații oferă servicii de consultanţă şi acordă asistenţă juridică şi reprezentare atât companiilor naţionale sau multinaţionale, active în sectoare economice diverse, cât şi persoanelor fizice.

Imobiliar. Cadastru şi carte funciară

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică societăţilor şi persoanelor fizice în diverse proiecte imobiliare – clădiri de birouri, complexuri rezidenţiale, construcţii industriale – prin realizarea de analize de tip due-diligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea documentației juridice, de urbanism, de cadastru şi de carte funciară, necesare pentru încheierea tranzacţiilor, cum ar fi contracte de antrepriză de tip FIDIC, contracte de vânzare, superficie, uzufruct, arendă, antrepriză, închiriere.

STOICA & Asociații asigură asistență şi reprezentare în litigiile decurgând din aceste proiecte, precum şi în litigiile care au ca obiect restituirea proprietăților preluate abuziv.

De asemenea, STOICA & Asociații asigură asistenţă juridică în vederea soluţionării problemelor de publicitate imobiliară şi de carte funciară, atât în faţa oficiilor de cadastru şi de carte funciară, cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti.

Familia

STOICA & Asociații dispune de o vastă experienţă, dobândită prin activităţi de consultanţă, asistență şi de reprezentare a persoanelor fizice:

 • în toate tipurile de cauze care au ca obiect relaţiile de familie: în proceduri judiciare şi de soluţionare amiabilă (mediere), precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenţii matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiaţie;
 • în cazuri complexe cu elemente de extraneitate: divorț, adopţie, răpire internațională de copii.

Contracte

STOICA & Asociații acordă consultanţă juridică clienţilor – societăţi, instituții financiare, autorități publice – în negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care aceştia le încheie în desfăşurarea activităţii lor: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, distribuţie, mandat, antrepriză, gaj, comision, depozit, expediţie, furnizare, donaţie, sponsorizare, leasing, joint-venture, asigurare, agenţie, publicitate.

Avocaţii de la STOICA & Asociații asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de drept comun şi arbitrale, precum şi a autorităţilor administrative competente în cauze privind încheierea şi executarea acestor contracte.

Moştenire

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică în procedurile notariale şi judiciare, clienţilor persoane fizice şi/sau persoane juridice, în calitate de creditori, cu privire la stabilirea drepturilor succesorale şi la partajul bunurilor.

Răspundere delictuală

Avocaţii de la STOICA & Asociații acordă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de drept comun, dar şi a autorităţilor administrative competente, în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale derivând din malpraxis, accidente rutiere, accidente de muncă, fapte penale etc.

Garanţii

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică în vederea constituirii garanţiilor personale sau reale, îndeplinirii formalităților cerute de lege privind publicitatea garanţiilor, precum şi în vederea executării garanţiilor.

Drept internaţional privat

Avocaţii STOICA & Asociații, specializaţi în acest domeniu de practică, asistă clienţii – persoane fizice şi juridice – în cauze cu privire la relațiile de drept privat cu element de extraneitate:

 • determinarea instanţei competente pentru soluţionarea litigiilor cu implicaţii transfrontaliere;
 • determinarea legii aplicabile;
 • recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine, precum şi recunoaşterea şi executarea în spaţiul european a hotărârilor pronunţate în România.

Experiență relevantă[+]

 • Asistenţă acordată unei importante instituţii financiare internaţionale şi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin revizuirea şi analiza sistemului de înregistrare al proprietăţilor imobiliare din România;
 • Asistenţa şi reprezentarea a numeroase persoane fizice – în calitate de moştenitori – privind restituirea în natură a mai multor proprietăţi imobiliare;
 • Asistenţa şi reprezentarea unei importante companii din domeniul FMGC într-un litigiu prin care se solicită despăgubiri în valoare de 3 milioane de Eur în legătura cu un contract de distribuție;
 • Reprezentarea celui mai important distribuitor de produse de oţel din România în legătură cu anularea titlului imobiliar asupra unui teren;
 • Reprezentarea unei mari societăţi de telecomunicaţii în legătură cu revendicarea unui drept de proprietate asupra unui teren situat în Bucureşti;
 • Asistenţă pentru redactarea şi încheierea contractelor de garanţie privind mai multe proprietăţi imobiliare;
 • Redactarea şi negocierea contractelor privind proprietatea asupra unor centre comerciale;
 • Reprezentare şi asistarea unui furnizorului de apă şi de servicii de canalizare în Bucureşti în litigii privind dreptul de proprietate publică asupra unor terenuri pe care se află reţeaua de alimentare cu apă a oraşului;
 • Asistarea şi reprezentarea unui importante bănci locale în litigiile iniţiate de proprietar privind un contract de locaţiune;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important producător de oţel în tranzacţiile aferente unor litigii privind cereri de compensare provenite din încetarea unor contracte încheiate în cursul procesului de privatizare;
 • Reprezentarea unei importante societăţi ce acţionează în domeniul cercetării veterinare în legătură cu litigiile provenind dintr-un precontract de vânzare-cumpărare privind terenuri situate în Bucureşti.